'wiggler 20pin'에 해당되는 글 1건

  1. 2010.06.26 ARM JTAG - Wiggler 14pin , 20pin pinout
embeded/ARM2010. 6. 26. 08:09
위글러는 14핀과 20핀을 주로 지원한다. 이번에 업어온게 14pin인데 내꺼는 20pin. OTL
변환젠더를 만들던 아니면 보드쪽을 20pin으로 바꾸던 해야 하는지라.. 일단 데이터 수집!
음.. 근데 14핀이 저 자주 이용되고, 20핀은 간혹인가 ㄱ-


1.7.        What is a usual JTAG header pin-out?

 

More pin-outs see at http://www.ocdemon.net/pinouts.pdf

1.7.1.   14-pin JTAG header

Usual pin-out for 14-pin JTAG header (often used for ARM)

 

1  -Vddh (+3.3v)

2  - Vss (ground)

3  - nTRST

4  - Vss (ground)

5  - TDI

6  -Vss (ground)

7  - TMS

8  -Vss (ground)

9  - TCK

10-Vss (ground)

11- TDO

12-nRESET (optional)

13- Vddh (+3.3v)

14-Vss (ground)

 

1.7.2.   20-pin JTAG header

Usual pin-out for 20-pin JTAG header (sometimes used for ARM)

1  - Vddh (+3.3v)

2  - Vddh (+3.3v)

3  - nTRST

4-Vss (ground)

5  - TDI

6-Vss (ground)

7  - TMS

8-Vss (ground)

9  - TCK

10-Vss (ground)

11 --------

12-Vss (ground)

13 –TDO

14-Vss (ground)

15 – nRST

16-Vss (ground)

17---------

18-Vss (ground)

19---------

20-Vss (ground)

 

1.7.3.   8-pin JTAG header

Usual pin-out for 8-pin JTAG header, often used for PLD programming

1 – vddh (+3.3v)

2 – TDO

3 – TDI

4 – nTRST

5

6 – TMS

7 – vss (ground)

8 – TCK


[링크 : http://hri.sourceforge.net/tools/jtag_faq_org.html#_Toc63218715]

'embeded > ARM' 카테고리의 다른 글

ARM용(암용) 툴체인, 컴파일러 - arm-linux-gcc : tool chain for ARM  (0) 2010.07.03
ARM JTAG 14pin / 20pin 변환하기  (0) 2010.07.01
Cortex-A8 ?  (2) 2010.05.10
별 시덥지 않은 이야기 (ST40 core 와 ARM)  (0) 2010.05.03
ARM JTAG DIY  (0) 2010.05.03
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요