'tool chain'에 해당되는 글 1건

  1. 2010.07.03 ARM용(암용) 툴체인, 컴파일러 - arm-linux-gcc : tool chain for ARM
embeded/ARM2010. 7. 3. 01:13

arm-linux-gcc로 찾으니 gcc 소스에서 크로스 컴파일 하라는데
솔찍히 컴파일러를 컴파일 한다는건 생각보다 시간이 오래 걸리는 일이다.

이래저래 뒤적이다 보니, 아래의 사이트가 있고
윈도우 / x86 리눅스 용으로 미리 컴파일된 녀석도 존재한다.


GCC-3.4 toolchain

Cygwin
binutils-2.15, gcc-3.4.3-c-c++-java, newlib-1.12.0, insight-6.1, setup.exe [17.0MB]
GNU/Linux (x86)
binutils-2.15, gcc-3.4.3-c-c++-java, newlib-1.12.0, insight-6.1, TAR BZ2 [56.0MB]

GCC-4.0 toolchain

Cygwin
binutils-2.15, gcc-4.0.0-c-c++, newlib-1.13.0, insight-6.1, setup.exe [23.0MB]
binutils-2.16.1, gcc-4.0.1-c-c++, newlib-1.13.0, insight-6.1, setup.exe [26.4MB]
binutils-2.16.1, gcc-4.0.2-c-c++, newlib-1.14.0, insight-6.4, setup.exe [24.8MB]
GNU/Linux (x86_64)
binutils-2.16.1, gcc-4.0.1-c-c++, newlib-1.13.0, insight-6.1, TAR BZ2 [61.6MB]
binutils-2.16.1, gcc-4.0.2-c-c++, newlib-1.14.0, insight-6.4, TAR BZ2 [65.5MB]

[링크 : http://www.gnuarm.com/]

'embeded > ARM' 카테고리의 다른 글

arm용 linux 패치  (0) 2011.06.20
ARM JTAG / Wiggler + H-JTAG  (0) 2010.07.16
ARM용(암용) 툴체인, 컴파일러 - arm-linux-gcc : tool chain for ARM  (0) 2010.07.03
ARM JTAG 14pin / 20pin 변환하기  (0) 2010.07.01
ARM JTAG - Wiggler 14pin , 20pin pinout  (0) 2010.06.26
Cortex-A8 ?  (2) 2010.05.10
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요