Programming/golang2020. 5. 18. 21:53

go 에서 검색하기 힘드니 이제 golang이라고도 하는 듯

윈도우용  바이너리도 제공은 하는데 native 일려나?

 

[링크 : https://golang.org/dl/]

 

 

흐음.. 키워드만 봐서는 java, python이 떠오르네

[링크 : https://github.com/golang/go/wiki/Ubuntu]

'Programming > golang' 카테고리의 다른 글

golang gore(repl), delve  (0) 2022.03.31
go build 옵션  (0) 2022.03.31
go lang static http server  (0) 2022.03.10
go hello world build static / shared  (0) 2022.02.17
go lang rest  (0) 2022.02.11
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요