Programming/golang2020. 5. 18. 21:53

go 에서 검색하기 힘드니 이제 golang이라고도 하는 듯

윈도우용  바이너리도 제공은 하는데 native 일려나?

 

[링크 : https://golang.org/dl/]

 

 

흐음.. 키워드만 봐서는 java, python이 떠오르네

[링크 : https://github.com/golang/go/wiki/Ubuntu]

'Programming > golang' 카테고리의 다른 글

golang gore(repl), delve  (0) 2022.03.31
go build 옵션  (0) 2022.03.31
go lang static http server  (0) 2022.03.10
go hello world  (0) 2022.02.17
go lang rest  (0) 2022.02.11
golang  (0) 2020.05.18
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요