Linux2019. 12. 18. 22:07

screen쓰는데 창관리가 좀 힘든데

이걸 쓰면 좀 편리하다는데... 어떨려나?

 

 

[링크 : https://blog.naver.com/aconqueror/10156565980]

'Linux' 카테고리의 다른 글

dmesg 시간 환산하기  (0) 2020.01.07
screen 사용법  (0) 2019.12.18
byobu  (0) 2019.12.18
cool-retro-term  (0) 2019.12.16
grep -v (invert match)  (0) 2019.11.01
grep -o 매칭되는 영역만 출력하기  (0) 2019.09.25
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요