Programming/php2017.01.03 11:23

배열 초기화 방법


$array['foo'] = "bar";

$array['bar'] = "foor";

[링크 : http://blogchannel.tistory.com/110]


<?php

$array = array(

    "foo" => "bar",

    "bar" => "foo",

);


// as of PHP 5.4

$array = [

    "foo" => "bar",

    "bar" => "foo",

];

?> 

[링크 : http://php.net/manual/en/language.types.array.php]


var_dump() 는 일종의.. 디버깅용도로 볼수 있을려나?

[링크 : http://php.net/manual/en/function.var-dump.php]


foreach (array_expression as $value)

    statement

foreach (array_expression as $key => $value)

    statement 

[링크 : http://php.net/manual/en/control-structures.foreach.php]

[링크 : http://blog.habonyphp.com/entry/php-배열에만-동작하는-반복문-foreach문]

'Programming > php' 카테고리의 다른 글

php 로그인 관련 - 세션  (0) 2017.01.06
php pack / unpack  (0) 2017.01.04
php foreach / array  (0) 2017.01.03
php "str"과 'str' 차이점  (2) 2017.01.03
php class 그리고.. 구조체가 없다?  (0) 2017.01.02
php 변수 스코프  (0) 2017.01.02
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요